Struktura

Strukturu ÚPDM tvoří vedení ÚPDM, zapisovatel ÚPDM, delegáti ÚPDM a koordinátor ÚPDM. Vedením ÚPDM se rozumí předseda ÚPDM, 1. místopředseda ÚPDM a 2. místopředseda ÚPDM.

a)      Předseda ÚPDM

 • Stojí v čele ÚPDM.
 • Prezentuje ÚPDM spolu s místopředsedy ÚPDM na veřejnosti.
 • Je volen delegáty ÚPDM (viz. § 7, bod a).
 • Může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných delegátů na zasedání ÚPDM na návrh a odůvodnění kteréhokoliv delegáta ÚPDM. Po návrhu na odvolání následuje diskuze a hlasování (veřejné či tajné).
 • Pokud chce ze své funkce odstoupit, oznámí tuto skutečnost na nejbližším zasedání ÚPDM.
 • Řídí zasedání ÚPDM spolu s místopředsedy ÚPDM.
 • Má právo udělit výjimku, která by obcházela statut ÚPDM, tuto výjimku musí odhlasovat nadpoloviční většina delegátů ÚPDM na zasedání ÚPDM. Výjimka musí být sepsána písemně.

b)      1. Místopředseda ÚPDM

 • Stojí v čele ÚPDM, pokud předseda ÚPDM není přítomen na zasedání ÚPDM.
 • Prezentuje ÚPDM spolu s předsedou ÚPDM a 2. místopředsedou ÚPDM na veřejnosti.
 • Je volen delegáty ÚPDM (viz. § 7, bod a).
 • Může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných delegátů na zasedání ÚPDM na návrh a odůvodnění kteréhokoliv delegáta ÚPDM. Po návrhu na odvolání následuje diskuze a hlasování (veřejné či tajné).
 • Pokud chce ze své funkce odstoupit, oznámí tuto skutečnost na nejbližším zasedání ÚPDM.

c)       2. Místopředseda ÚPDM

 • Stojí v čele ÚPDM, Pokud předseda ÚPDM ani 1. místopředseda není přítomen na zasedání ÚPDM.
 • Prezentuje ÚPDM spolu s předsedou ÚPDM a 1. místopředsedou na veřejnosti.
 • Je volen delegáty ÚPDM (viz. § 7, bod a).
 • Může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných delegátů na zasedání ÚPDM na návrh a odůvodnění kteréhokoliv delegáta ÚPDM. Po návrhu na odvolání následuje diskuze a hlasování (veřejné či tajné).
 • Pokud chce ze své funkce odstoupit, oznámí tuto skutečnost na nejbližším zasedání ÚPDM.

d)      Zapisovatel ÚPDM

 • Sepisuje zápis ze zasedání ÚPDM a akcí spojenými s činností ÚPDM.
 • Je volen delegáty ÚPDM (viz. § 7, bod b).
 • Může být odvolán nadpoloviční většinou přítomných delegátů na zasedání ÚPDM na návrh a odůvodnění kteréhokoliv delegáta ÚPDM.
 • Pokud chce ze své funkce odstoupit, oznámí tuto skutečnost na nejbližším zasedání ÚPDM.
 • Veškeré písemné projevy spojené s jeho funkcí konzultuje s vedením ÚPDM.

e)      Koordinátor ÚPDM

 • Zajišťuje právní subjektivitu ÚPDM.
 • Je volen delegáty ÚPDM (viz. § 7, bod c).
 • Komunikuje s vedením ÚPDM.
 • Má pravomoci odpovídající vedení ÚPDM, všechny návrhy na změnu v činnosti ÚPDM a své názory v rámci ÚPDM však musí konzultovat s vedením ÚPDM.
 • Nemá právo rozhodovat jménem parlamentu bez svolení vedení ÚPDM.
 • Nemá volební hlas.

(Statut Ústeckého parlamentu dětí a mládeže, § 6)